Privacybeleid

Uw instemming

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Wanneer u informatie via deze website verstuurt, stemt u ermee in dat deze informatie wordt bewaard, gebruikt en doorgestuurd conform dit privacybeleid.
 

Informatie die u verstrekt

Bij bepaalde gedeelten van deze site zal u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies (zoals de mogelijkheid vragen te stellen of bestellingen te verwerken) of deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een wedstrijd of andere promoties). U zult worden geïnformeerd welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.
 

Actief verzamelen van informatie

Zoals veel websites, verzamelt deze site op actieve wijze informatie van zijn bezoekers door zowel specifieke vragen te stellen als u de mogelijkheid te bieden rechtsreeks met ons via e-mail of feedback formulieren te communiceren. Sommige informatie die u verstrekt betreft persoonsgegevens (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer etc.)
 

Passief verzamelen van informatie

Als u op de website surft, kan bepaalde informatie passief worden verzameld (d.w.z. verkregen worden zonder dat u deze informatie actief verstrekt) met behulp van verschillende technieken en methodes, onder meer internet protocol adressen, cookies, internet-tags en door verzameling van navigatiegegevens.

Wij maken voor deze website gebruik van IP-(Internet protocol-)adressen. Een IP-adres is een nummercode die uw internetprovider gegeven heeft aan de computer die u gebruikt om u toegang te kunnen verlenen tot het Internet. In het algemeen is dit informatie die niet aan een persoon kan worden gekoppeld, aangezien een IP-adres veelal dynamisch is (d.w.z. wordt gewijzigd elke keer dat er verbinding wordt gezocht met het internet) en dus niet statisch (vast verbonden aan een specifieke computer). Wij maken gebruik van uw IP-adres om problemen met onze server vast te stellen, om te rapporteren over opgeslagen informatie, om te bepalen welke communicatielijn het snelste is wanneer uw computer wordt verbonden met onze website en voor het beheren en verbeteren van de website.

‘Internet tags’ (ook wel aangeduid als single-pixel GIF's, clear GIF's, invisible GIF's en 1-by-1 GIF's) zijn kleiner dan cookies en verstrekken aan de server van de website informatie betreffende bijvoorbeeld welk IP-adres en browser de bezoeker gebruikt. Deze website maakt gebruik van Internet-tags.

‘Navigatiedata’ (‘geschiedenisbestanden’, ‘serverlogs’, ‘clickstream-data’) worden gebruikt om het systeem te beheren, om de inhoud van de website te verbeteren, om marktonderzoek te doen en om informatie te verstrekken aan de bezoekers. Deze website maakt gebruik van navigatie-informatie.
Het gebruik en doorgifte van informatie

Ons Cookiebeleid kan u raadplegen door hier te klikken.

Behalve indien anders aangegeven, kunnen wij uw informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, de website aan uw voorkeuren aan te passen, om informatie aan u bekend te maken (als u daarom heeft verzocht), voor marketing- en onderzoeksdoeleinden en de doeleinden die in dit privacybeleid staan beschreven.

Als u actief persoonsgegevens op deze website invoert, kunnen wij dergelijke informatie combineren met andere actief verzamelde informatie – tenzij wij iets anders hierover hebben aangegeven op het punt waar deze informatie wordt verzameld. Wij zullen, voor zover redelijkerwijze mogelijk, maatregelen treffen om te voorkomen dat persoonsgegevens worden gecombineerd met passief verzamelde informatie, tenzij u iets anders aangeeft.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorrgeven aan andere bedrijven die zich akkoord verklaren deze gegevens conform ons privacybeleid te behandelen. doch uitsluitend

(i) aan onze samenwerkingspartners (bijvoorbeeld bedrijven die een dienst verrichten, die technische ondersteuning verlenen, die leverancier zijn als ook financiële instellingen). In een dergelijke situatie verlangen wij van de betrokken partijen dat zij deze informatie conform ons privacybeleid zullen behandelen.

(ii) met betrekking tot verkoop, overdracht of een andere overdracht van werkzaamheden op deze website, die van invloed is op de informatie. In een dergelijke situatie verlangen wij van de betrokken kopers dat zij akkoord gaan met het behandelen van de informatie conform dit privacybeleid, of

(iii) als hiervoor wetgeving bestaat, opdracht van justitie of regelgeving van de overheid.

Wij zullen tevens volledig gebruik maken van alle informatie die wij ontvangen hebben via deze website en die niet herleid kan worden naar een specifieke persoon.
 

Toegang, correctie en verwijdering

Contactlenses AE leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.

Om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens die u via deze site verstrekt juist, actueel en compleet zijn, verzoeken wij u, contact met ons op te nemen via het onderstaande adres. Wij zullen dan de stappen ondernemen om de informatie die in ons bezit is, te corrigeren of van onze contactlijst te verwijderen.
 

Beveiliging

Wij doen alles wat redelijkerwijs van ons verlangd kan worden om uw persoonsgegevens, die u vanuit uw computer naar onze website stuurt, te beveiligen tegen verlies, misbruik, niet geoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Let u er op dat wij geen garantie kunnen geven dat informatie die via internet verzonden wordt, altijd volledig beveiligd en zonder fouten is. Dit geldt speciaal voor e-mails die naar en van deze website worden gestuurd en u dient zich er daarom goed rekenschap van te geven welke type informatie u via e-mail naar ons stuurt. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om bij gebruikmaking van wachtwoorden, ID nummers of andere speciale toegangskenmerken op deze site, voorzorgsmaatregelen te treffen.
 

Links naar andere websites

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Wees u er van bewust dat wij geen controle hebben over andere websites en dat ons privacybeleid niet van toepassing is op die websites. Wij raden u aan het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.